การประชุมหารือและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเครื่อง Accelerator Mass Spectrometer สำหรับ Radiocarbon Dating

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ร่วมการประชุมหารือและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเครื่อง Accelerator Mass Spectrometer สำหรับ Radiocarbon Dating ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเตรียมสารตัวอย่างด้านโบราณคดีสำหรับการวัดอายุ รายงานสถานะภาพปัจจุบันด้านการวัดอายุวัตถุโบราณ รายงานสถานะภาพปัจจุบันในการเตรียมพร้อมสำหรับโครงการสร้างเครื่อง Accelerator Mass Spectrometer (AMS) สำหรับ Radiocarbon Dating ในประเทศไทย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาออกแบบ Source of Negative Ions by Cesium Sputter (SNICS) สำหรับเครื่อง AMS

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

แชร์