นักวิจัยในเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ

ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ฯ

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานต้นสังกัดความชำนาญ/ความสนใจบทบาทภายใต้ศูนย์ฯ

นายอภิชาต เหล็กงาม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)การสร้างอุปกรณ์ในระบบเครื่องเร่งอนุภาคและระบบการทดลองนักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.ชัยพัฒนา ใสสะอาด
บริษัท คิวที อินสตรูเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

รศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.ชุติพงศ์ สุวรรณจักร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนนักวิจัยและผู้พัฒนา

รศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องเร่งในการผลิตวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ดร.ดุษฎี สุวรรณขจร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

Prof. Dr.Heishun Zen
Kyoto Universityเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

Prof. Dr.Hiroyuki Hama
Tohoku Universityเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

Prof. Dr.Isao Watanabe
Hokkaido Universityนักวิจัยและผู้พัฒนา

ผศ.ดร.จตุพร สายสุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

นางสาวเจียยี่ เชีย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)การผลิตและประยุกต์ใช้รังสีเทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.กีรติญา จันทร์ผง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.กันตภณ ดำมินเสก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.เกียรติวุฒิ ประเสริฐสุข
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)การผลิตและประยุกต์ใช้รังสีเทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

Dr.Martin Grossman Handschin
Paul Scherrer Institut (PSI)การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งโปรตอนด้านการแพทย์ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

โมฬีพัณณ์ แดงประเสริฐ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนเพื่อการผลิตเภสัชรังสีผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

รศ. ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การผลิตแหล่งกำเนิดไอออนนักวิจัยและผู้พัฒนา

นฤมล เนรมิตมานสุข
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ผศ. ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.ณัฏฐวัตณ์ หมื่นมาณี
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

นายภัทรกร รัตนวรรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)การผลิตและประยุกต์ใช้รังสีเทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

นายพิทยา อภิวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

ผศ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องเร่งในการผลิตวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

นางสาวพิชญาภัค กิติศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

รศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิมมานพิภักด์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

รศ. ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการพัฒนา AMS เพื่อการศึกษาด้านโบราณคดีผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)การผลิตและประยุกต์ใช้รังสีเทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์นักวิจัยและผู้พัฒนา

นางสาวเสาวลักษณ์ หอมนาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.เสวต อินทรศิริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องเร่งในการปรับปรุงอัญมณีผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.สมใจ ชื่นเจริญ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

ผศ. ดร.สุกฤต สุจริตกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องเร่งในการผลิตวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ดร.สุรพงษ์ กกกระโทก
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระนักวิจัยและผู้พัฒนา

ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นักวิจัยและผู้พัฒนา

ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนนักวิจัยและผู้พัฒนา

นายวัชนันท์ เรืองกูล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ผู้ประสานงานโครงการด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ดร. วัชรพงษ์ ผัดโกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่muon and/or ionic motions in perovskite solar cells

วิญญู สิชฌรังษี
Wavelength Opto-electronics (S) Pte Ltd.ผู้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ยอดชาย จอมพล
มหาวิทยาลัยมหิดลนักวิจัยและผู้พัฒนา