ติดต่อศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ

โทรศัพท์ : (053) 942 650-3

โทรสาร : (053) 222 2774

อีเมล : research@thep-center.org

อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50200

ตู้ ปณ. 70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50202