เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกันในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยชั้นนำของโลก

เครือข่ายภายในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บริษัท ซิเคียว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครือข่ายต่างประเทศ