นักวิจัยจาก PCELL ร่วมกับ NARIT เข้าร่วมทำวิจัยที่ Institute of Low Temperature Science Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการการศึกษาโครงสร้างการเกิดและอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมดำเนินงานวิจัยในหัวข้อ Cold surface Experiments of Interstellar Complex Molecules ณ Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าร่วมดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการทดลองที่อุณหภูมิต่ำ สำหรับการจำลองสภาวะเสมือนจริงบนอวกาศหรือ interstellar medium conditions โดยมี Prof. Naoki Watanabe ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ได้ทำการบรรยายและทำการทดลองด้วยเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ Institute of Low Temperature Science เช่น ห้องเก็บน้ำแข็งจากขั้วโลกใต้ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดถึง -50 องศาเซลเซียส ห้องที่ใช้ทำการทดลองต่าง ๆ รวมไปถึงโรงงานกลที่มีเครื่องจักรความแม่นยำสูง ทั้งนี้ได้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและนักวิจัยต่อไป

แชร์