นักวิจัยในเครือข่ายร่วมประชุมหารือการจัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้ The Asia Africa Core-to-Core Program

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นักวิจัยภายใต้เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าร่วมหารือกับ Professor Isao Watanabe จาก RIKEN ผ่านการร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุพลังงานร่วมกันภายใต้ The Asia Africa Core-to-Core Program ที่จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Institute of Physical and Chemical Research, RIKEN ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาด้านวัสดุพลังงานต่าง ๆ รวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนางานด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต

แชร์