รับสมัครผู้ช่วยวิจัย กลุ่มวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์พัลส์สั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยภายใต้เครื่อข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์พัลส์สั้น ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยฯ ในการพัฒนาสถานีทดลอง และใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและเลเซอร์พัลส์สั้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะงาน

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ทำงานเป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มวิจัยฯ ในการพัฒนาสถานีทดลอง และใช้งาน เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและเลเซอร์พัลส์สั้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 • 1 ปี (สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม)
 • เริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 หรือตามความเหมาะสม

อัตราจ้าง

 • วุฒิปริญญาตรี 20,000 บาท/เดือน
 • วุฒิปริญญาโท 27,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
 • หากมีทักษะทางด้านการออกแบบและพัฒนา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทํางานวิจัยเชิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • Curriculum Vitae (CV)
 • หลักฐานการจบการศึกษา หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

กำหนดการสมัคร

 • ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการสัมภาษณ์ : 19 มิถุนายน 2567
 • สัมภาษณ์รูปแบบ on-site หรือ online : 26 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : 27 มิถุนายน 2567

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ กรอกแบบฟอร์มสมัคร

สามารถติดตามผลได้ที่เว็บไซต์ https://www.infraredfel-thailand.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • นางสาวพิชญาภัค กิติศรี
 • suriya.pbpcmu@gmail.com
แชร์