ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาค ร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงาน SPC2024

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) โดย Professor Yifan Wang, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences และเรื่อง The Telescope in the Ice: Neutrino astronomy at the South Pole – recent results from IceCube โดย Professor Albrecht Karle, University of Wisconsin-Madison

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการตัวอย่างผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ ผลงานเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และการพัฒนายุทโธปกรณ์ด้วยกราฟีน และผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับโดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วยเทคนิค PVD และนิทรรศการโครงการความร่วมมือวิจัยที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการพระราชดำริของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการก้าวข้ามขอบเขตความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ทรงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาฟิสิกส์ในประเทศไทยไปสู่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง หรือฟิสิกส์พลาสมา ก่อให้เกิดโครงการความร่วมมือต่าง ๆ อันได้แก่ โครงการไทย-เซิร์น โครงการไทย-จูโน และโครงการไทย-ไอซ์คิวบ์ เป็นต้น

ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress ครั้งที่ 19 นี้ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ  อีกทั้งยังได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “SYNAPSE 3D Human Brain Imaging (Synchrotron XTM)” โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการบรรยายกว่า 60 คน

สำหรับการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress ครั้งที่ 19 นี้ จัดโดยสมาคมฟิสิกส์ไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้หัวข้อ “Physics Beyond Boundaries: Interdisciplinary Insights for a Changing World” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้นักฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบความก้าวหน้าวิทยาการสมัยใหม่ด้านฟิสิกส์ และการเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์ โดยมีนักวิจัย อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน

แชร์