โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปรับระดับโพรงทางแสงสำหรับเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ ย่านอินฟราเรดช่วงกลาง

ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2566 Assoc. Prof. Dr. Heishun Zen ได้เดินทางมายังห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับระดับโพรงทางแสงสำหรับเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรดช่วงกลาง ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และได้มีการหารือเกี่ยวกับการออกแบบระบบวัดคุณสมบัติของรังสีที่ผลิตจากเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรดช่วงกลาง รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์วัดคุณสมบัติของรังสี

นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. Heishun Zen ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระฉบับล่าสุดที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ในนามของ Institute of Advanced Energy มหาวิทยาลัยเกียวโต ให้แก่กลุ่มนักวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มนักวิจัยต่อไป

แชร์