กำหนดการประชุมสัมมนา “เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย”

กลุ่มภารกิจการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้โครงการ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคนและสถาบันความรู้เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์พลาสมาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ” ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเรื่อง “เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย” (Seminar on Particle Accelerators and Applications in Thailand)

โดยการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคในงานด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล รวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคและประยุกต์ใช้งาน

  • วันที่และเวลาการจัดประชุมสัมมนา
    24-25 พฤศจิกายน 2566
  • สถานที่จัดประชุมสัมมนา
    ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง แบบฟอร์มลงทะเบียน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

แชร์