ประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในอนาคต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดให้มีการระดมความคิดในประเด็นการดำเนินงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ เพื่อเสริมแกร่งระบบนิเวศการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทยและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ  และทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการระดมความคิดกว่า 30 คน

ภาพบรรยากาศ

แชร์