โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 (ป้อง1) ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ในวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาจากห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น เข้าร่วมโครงการการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 (ป้อง1) ณ ห้องฝึกอบรม อาคารเครื่องเร่งอนุภาค ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี (เทคโนธานี) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอันตรายจากรังสีที่กำเนิดจากอุปกรณ์และระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น และเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้าสอบสำหรับขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประเภทเครื่องกำเนิดรังสีระดับสูง

แชร์