ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค ครั้งที่ 7

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาค ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงาน International School on Beam Dynamics and Accelerator Technology (ISBA) กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเรื่อง “การอบรมนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาคในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 the 7th International School on Beam Dynamics and Accelerator Technology (ISBA24)” ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานของ KEK-IINAS-NX และนับเป็นครั้งแรกของการจัด ISBA ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาการอบรม: 1 – 9 พฤศจิกายน 2567

สถานที่อบรม: ห้องประชุมเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ang Kaew Villa)

หัวข้อการอบรม

 1. แนะนำพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค
 2. เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคขั้นสูง
  • Accelerator Science, Beam Dynamics, Magnet, and Source
  • RF Cavity, Superconducting Accelerator, Injector, and Insertion Devices
  • Circular Accelerator, Synchrotron, Instibility, and Industrial Accelerator
  • RF Systnostics, and Linac Analyem, XFEL Driving Linac, Beam Diagnostics, and Linac Anlytics
  • Collider, Proton & Haevy Ion Accelerators, and Medical Accelerators
  • Advanced Courses on Acceleator Appications and AI for Accelerators
  • 3rd and 4th Generation Light Sources and Applications
 3. การอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองระบบเครื่องเร่งอนุภาค
 4. การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เข้าร่วม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ISBA24

แชร์