การเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Deutsches Elecktronen Synchrotron (DESY)

ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล หัวหน้าศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม รองหัวหน้าศูนย์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สายสุด และ อาจารย์ ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือด้านการวิจัยและการพัฒนากำลังคน ภายใต้พันธกิจของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาค ณ สถาบันเดซี หรือ Deutsches Elecktronen Synchrotron ที่เมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยได้เข้าพบ Dr. Frank Stephan หัวหน้ากลุ่มวิจัย Photo Injector Test Facility at DESY, Zeuthen site (PITZ) เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง DESY, PITZ Collaboration และศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน การผลิตเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านเทร่าเฮิรตซ์ การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ และลำอิเล็กตรอนห้วงสั้น อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนของกลุ่มวิจัย PITZ โดยมี Dr. Mikhail Krasilnikov และ Dr. Matthias Groß ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสถานีทดลอง

ทั้งนี้กลุ่ม PITZ มีความร่วมมือด้านการวิจัยขั้นสูงกับห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย รวมทั้งการผลิตเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ (FELs, Free electron lasers) กำลังสูงและแพลตฟอร์มสำหรับชีววิทยารังสีและการบำบัดด้วยรังสีอิเล็กตรอน การเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือด้านการวิจัยและการพัฒนากำลังคนในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และสถาบันเดซี ที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศไทยต่อไป

แชร์