การเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล หัวหน้าศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม รองหัวหน้าศูนย์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สายสุด และ อาจารย์ ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือด้านการวิจัยและการพัฒนากำลังคน ภายใต้พันธกิจของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาค ณ สถาบันวิจัย Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) ห้องปฏิบัติการ The Berliner Elektronen-Speicherring Gesellschaft für Synchrotronstrahlung (BESSY II) และ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ณ เมืองเบอร์ลิน (Berlin) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Markus Ries ซึ่งเป็น Department head of Storage Rings and Beam Physics และ ดร.ณัฐวุฒิ ใจสืบ นักวิจัยหลังปริญญาเอก BESSY II ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่อง BESSY II มีเป็นแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนย่าน soft X-ray ที่มีจำนวนระบบลำเลียงแสงสำหรับสถานีทดลองมากถึง 50 สถานี ให้บริการแก่นักวิจัยจากหลายภาคส่วนมาตั้งแต่ปี 1998 และมีความหลากหลายของงานวิจัยเชิงประยุกต์สูง เช่น ด้านวัสดุศาสตร์ วัสดุควอนตัม เซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตไฮโดรเจน โครงสร้างโปรตีน วัตถุจากอวกาศ โบราณคดี ฯลฯ มีจำนวนผู้ใช้งานโดยเฉลี่ย 2700 ราย/ปี ในปัจจุบันมีแผนสร้าง BESSY III เพื่อทดแทนเครื่องปัจจุบันที่ถูกใช้งานมาหลายสิบปีหลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม Metrology Light Source (MLS) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาของเยอรมนี Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ที่ตั้งอยู่ในสถาบันวิจัย HZB ซึ่งได้รับการดูแลเครื่องโดยนักวิจัยของ HZB โดยมีภารกิจเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับงานวิจัยด้านมาตรวิทยา เช่น การสอบเทียบหัววัดรังสี การทดสอบทัศนอุปกรณ์ ฟิล์มบาง ผลึก เป็นต้น

แชร์