กำหนดการประชุมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินโครงการ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ เพื่อเสริมแกร่งระบบนิเวศการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานวิจัยด้านเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ ทั้งในและต่างประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยชั้นนำของโลก ซึ่งศูนย์ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์”

การจัดประชุมสัมมนาการใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ เป็นการสัมมนาที่จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ได้นำเสนอความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของตนเอง ให้แก่นักวิจัยที่มีความสนใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เพื่อก่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความต้องการระหว่างเครือข่ายของนักวิชาการในด้านต่าง ๆ ทั้งในประดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้

  • วันที่และเวลาการจัดประชุมสัมมนา
    13 ธันวาคม 2566 เวลา 8:00 – 12:00 น.
  • สถานที่จัดประชุมสัมมนา
    โรงแรงเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง แบบฟอร์มลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2566

กำหนดการจัดประชุมสัมมนา

agenda of icrem2023
แชร์