การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ | ICREM2023

ภาพรวมการสัมมนาเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ | ICREM2023

การพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างภาพด้วยคลื่นความถี่เทร่าเฮิรตซ์และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย


โดย ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

การพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


โดย นายอภิชาต เหล็กงาม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)

การพัฒนาประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแนะนำศูนย์วิจัยอิเล็กตรอนโฟตอน (ELPH) ณ มหาวิทยาลัยโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น


โดย Prof. Dr. Hiroyuki Hama

Research Center for Electron Photon Science,

Tohoku University, Japan

การใช้ประโยชน์เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


โดย Assoc Prof. Dr. Heishun Zen

Kyoto University Free-electron Laser, Kyoto University, Japan