การประชุมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์”

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ เพื่อเสริมแกร่งระบบนิเวศการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ (Utilization of Electron Beam Accelerator and Infrared/Terahertz Free-electron Lasers)” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ได้นำเสนอความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของตนเอง ให้แก่นักวิจัยที่มีความสนใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความต้องการระหว่างเครือข่ายของนักวิชาการในด้านต่าง ๆ ทั้งในประดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้

โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยโทโฮกุ ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์

ในงานดังกล่าว ได้มีการนำเสนอความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เกิดการตั้งคำถาม แลกเปลี่ยน และหารือกันในประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ทำให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ ได้อย่างชัดเจนและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ก็ได้จุดประกายความสนใจขึ้นมาในหลายประเด็น ก่อให้เกิดโอกาสในการจัดประชุมสัมมนาครั้งต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ทาง Youtube: Thep Center

และสามารถดาวน์โหลดสรุปประชุมสัมมนาได้ทาง สรุปประชุมสัมมนา ICREM2023

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา ICREM2023

แชร์