การประชุมสัมมนา “เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย (Seminar on Particle Accelerators and Applications in Thailand)”

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มภารกิจการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้โครงการ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคนและสถาบันความรู้เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์พลาสมาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ” ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเรื่อง “เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย” (Seminar on Particle Accelerators and Applications in Thailand) ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคในงานด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล รวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคและประยุกต์ใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคนและสถาบันความรู้เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์พลาสมาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา

การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย” เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สามารถมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขา เช่น งานวิจัยขั้นสูง อุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ การปรับปรุงและวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น การสัมมนาดังกล่าว จะเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้านเครื่องเร่งอนุภาคมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนี้และมีความตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในประเทศ ภายในงานประชุมสัมมนาดังกล่าวนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ทาง Youtube: Thep Center

และสามารถดาวน์โหลดสรุปประชุมสัมมนาได้ทาง สรุปประชุมสัมมนา SPAAT2023

ภาพบรรยากาศภายในงาน

แชร์