ประชุมสัมมนาเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย | SPAAT2023

ช่วงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานประชุมสัมมนาเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย


ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การพัฒนา Accelerator Mass Spectrometry เพื่อการศึกษาด้านโบราณคดี


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีด้วยเทคโนโลยีไอออน


โดย ดร.เสวต อินทรศิริ

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีไอออนพลังงานต่ำ


โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนเพื่อการผลิตเภสัชรังสี


โดย คุณโมฬีพัณณ์ แดงประเสริฐ

ผู้จัดการศูนย์ไอโซโทปรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางจากโปรตอนด้วยคอมพิวเตอร์ (Proton computed tomography)


โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งโปรตอนทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์

หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งโปรตอนทางด้านการแพทย์


โดย Dr. Martin Grossmann Handschin

Paul Scherrer Institut (PSI) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับงานวิจัย การเกษตรและอุตสาหกรรม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน


โดย ดร.กีรติ มานะสถิตพงศ์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การใช้ประโยชน์เครื่องเร่งอิเล็กตรอนด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ


โดย คุณนฤมล เนรมิตมานสุข

หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์ ศูนย์ฉายรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้ประโยชน์เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น (ออนไลน์)


โดย Assoc Prof. Dr. Heishun Zen

Kyoto University Free-electron Laser, Kyoto University, Japan

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน : จากเครื่องกำเนิดแสงสยาม สู่เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ 3.0 GeV


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร รักใหม่

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการและใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนด้านอาหารและการเกษตร


โดย ดร.ศิริวรรณ ณะวงษ์

นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน : จากเครื่องกำเนิดแสงสยาม สู่เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ 3.0 GeV


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร รักใหม่

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการและใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

บรรยายเปิดงานประชุมสัมมนาเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย


โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี