การประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ

สืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เมอเว‍นพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งได้มีการบรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี THz imaging ในด้านการเกษตรและด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ได้มีการประสานจากศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเชิญศูนย์ฯ ร่วมหารือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ ร่วมกับกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และยังได้มีการนำตัวอย่างเมล็ดกาแฟ ซึ่งมีปัญหาหนอนเจาะเมล็ด ทำให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออก มาทดสอบการแสกนด้วยเทคนิค THz imaging เพื่อหากลุ่มตัวอย่างที่มีหนอนเจาะเมล็ด โดยจากการหารือได้กำหนดวันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มนักวิจัย/เกษตรกร ในเครือข่ายของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 60 คน ในช่วงเดือนมีนาคม 2567

แชร์