วีดิทัศน์บันทึกการประชุมสัมมนาย้อนหลัง

รับชมวีดิทัศน์การประชุมสัมมนา และผลงานที่ผ่านมาของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ

ประชุมสัมมนาเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ | ICREM2023

ประชุมสัมมนาเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย | SPAAT2023